Przeglądy - PROTEKT

Przeglądy sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości firmy PROTEKT.

Przepisy wymagają regularnego kontrolowania sprzętu.

Bezpieczeństwo pracy na wysokościach oraz przepisy wymagają regularnego kontrolowania sprzętu. W naszej firmie możliwy jest okresowy przegląd takiego sprzętu.

Przepisy prawne normujące przegldądy okresowe:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425,

  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, a także w myśl normy PN-EN 365 i instrukcji użytkowania.

Kiedy wykonuje się przeglądy?

Przeglądy okresowe należy wykonywać przynajmniej raz na 12 miesięcy. Przy częstym użytkowaniu co 6 miesięcy.

Kto może wykonywać przeglądy sprzętu?

Sprzęt powinien być kontrolowany przed każdym użyciem – najczęściej wykonuje go sam pracownik. Osoba użytkująca sprzęt powinna zapoznać się z instrukcją obsługi i posiadać wiedzę jak dany sprzęt użytkować.

Właściciel sprzętu jest bezpośrednio odpowiedzialni za jego stan techniczny.


Przeglądy okresowe wykonują jedynie przeszkolone przez producentów osoby – kwalifikacje do takich przeglądów potwierdzają odpowiednie certyfikaty.

Karta przeglądu.

Każdy sprzęt do prac na wysokości powinien posiadać swoją kartę produktu. W karcie produktu znajdują się dane dotyczące, m.in.: datę wprowadzenia sprzętu do użytkowania, daty przeglądów, Karta przeglądu lub inny dokumentu zawierający ewidencję ww. wpisów jest bezwzględnie wymagane przez prawo.

W przypadku braku, zagubienia czy zniszczenia istnieje możliwość założenia nowej karty.


Karta zawiera:

  • dla nowych produktów (przed pierwszym użyciem) – w karcie produktu powinna być udokumentowana data wprowadzenia do użycia,

  • dla rocznych i starszych produktów – w karcie produktu powinny być ewidencjonowane daty i informacje o dotychczasowych przeglądach.

Ważne informacje

  • Sprzęt poddawany kontroli musi być w stanie umożliwiającym przeprowadzenie kontroli. Produkt powinien być czysty, suchy, posiadać nazwę oraz numer identyfikacyjny, posiadać kartę produktu.

Przeglądy PRTOEKT